Các câu hỏi thường gặp

machinetranslation.com hỗ trợ bao nhiêu ngôn ngữ?

MachineTranslation.com đảm bảo tính chính xác của bản dịch như thế nào?

Điều này (MachineTranslation.com) so sánh với các dịch giả của con người về chất lượng như thế nào?

Tại sao tôi nên chọn MachineTranslation.com hoặc MTPE thay vì thuê người dịch?

MachineTranslation.com định giá các bản dịch của mình như thế nào?

MachineTranslation.com xử lý việc đặt lại tín dụng cho người đăng ký như thế nào?

Làm cách nào tôi có thể hủy đăng ký với MachineTranslation.com?

Tại sao tôi bị tính phí tối thiểu 30 tín chỉ cho các bản dịch văn bản ngắn trên MachineTranslation.com?

Có bất kỳ chi phí hoặc lệ phí ẩn nào không?

Việc sử dụng MachineTranslation.com có hiệu quả về mặt chi phí như thế nào so với các dịch vụ dịch thuật truyền thống?

Tôi có thể tin tưởng công cụ này cung cấp thông tin nhạy cảm không? Còn quyền riêng tư của dữ liệu của tôi thì sao?

Tại sao tôi đột nhiên không thể dịch văn bản của mình nữa?

Điều gì sẽ xảy ra nếu ngôn ngữ tôi muốn dịch sang (ngôn ngữ đích) không được MachineTranslation.com hỗ trợ?

Nếu tôi không hài lòng với kết quả dịch thuật thì sao?

Làm cách nào để bạn chọn công cụ dịch máy nào sẽ được giới thiệu trong MachineTranslation.com

Bạn chấm điểm từng công cụ dịch máy như thế nào?

Hệ thống tín chỉ của MachineTranslation.com hoạt động như thế nào?

Làm cách nào tôi có thể theo dõi việc sử dụng tín dụng của mình?

Điều gì xảy ra nếu tôi hết tín dụng trong khi dịch?

Tại sao MachineTranslation.com lại thay đổi mỗi khi tôi vào trang web?

Bạn có cung cấp API để tích hợp MachineTranslation.com vào quy trình làm việc của chúng tôi không?

Vẫn còn thắc mắc?

Không thể tìm thấy câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Liên hệ với nhóm của chúng tôi